??Odprowadzanie wód opadowych ??

Przypominamy o ✋zakazie odprowadzania wód opadowych na działki sąsiednie.

PODSTAWA PRAWNA ⤵️⤵️⤵️

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001065/O/D20191065.pdf

  1. Działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.
  2. W przypadku budynków niskich lub budynków, dla których nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Banino oraz fragmentu wsi Miszewko

https://bip.zukowo.pl/a,76067,strongnumer-planustrong-01033brstrongopis-planustrong-uchwala-nr-xlvii5662017-rady-miejskiej-w-zukow.html

3) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:
a) do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej. Do czasu wybudowania systemu kanalizacji deszczowej
dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do szczelnych zbiorników, zbiorników
retencyjnych oraz studni chłonnych. Dopuszcza się gromadzenie części wód opadowych w celu
późniejszego wykorzystania do nawodnienia trawników, zieleńców, do prac porządkowych lub celów
ppoż,
b) z nawierzchni nieprzepuszczalnych (dróg wewnętrznych, placów, parkingów, podjazdów itp.) przed
odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej winny być podczyszczane w stopniu zapewniającym
spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych (nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojącej);
c) dla terenów wymagających wyposażenia w urządzenia do oczyszczania wód opadowych i roztopowych
obowiązuje lokalizacja urządzeń podczyszczających na terenie inwestycji;
d) dopuszcza się magazynowanie wód opadowych w zbiornikach renetcyjnych z przeznaczeniem na cele
p.poż.;
e) zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych;
f) należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie
przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej,
g) należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby na analizowanym
terenie, a także na terenach przyległych nie naruszyć stosunków gruntowo wodnych,
h) należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz
zaleganiem wód opadowych,
i) nie dopuszcza się dokonywania zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na
tereny sąsiednich nieruchomości,

Prawo wodne

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001566/U/D20171566Lj.pdf

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka

%d bloggers like this: