Dotacje w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego

Burmistrz Gminy Żukowo przyznał dotacje na 2017 r. na realizację łącznie 37 zadań w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 03 lutego 2017 r.w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji o raz nie przyznania dotacji organizacjom pozarzą dowym na realizację zadań publicznych w gminie Żukowo w 2017 roku w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Żukowo zarządza, co następuje:
§ 1
Przyznaje się dotację podmiotom, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, wyłonionym w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Żukowo na 2017 roku w zakresie „Kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” w łącznej wysokości 180 000,00 zł(słownie: Sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
§ 2
Nie przyznaje siędotacji podmiotom, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie  Żukowo na 2017 roku w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
§ 3
Szczegółowe zasady realizacji zadań oraz ich rozliczenia zostaną określone w umowach o wsparcie realizacji zadań, zawartych z poszczególnymi podmiotami.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Społecznego.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Wojciech Kankowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2017 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 03.02.2017 r. „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwanarodowego” w gminie Żukowo na 2017 r.

1.Fundacja Promocji Sztuki im. Feliksa Nowowiejskiegoul. Pinczyńska 70, 83-210 Zblewo II Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Żukowie
7 000,00

2.Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr,ul. Grunwaldzka 238,80-266 Gdańsk-Wrzeszcz XIII Kaszubski Festiwal Muzyki Chóralnej i Regionalnej w Żukowie
6 800,00

3.Zrzeszenie Kaszubsko -Pomorskie Oddział w Baninie ul. Makowa 5, 80-297 BaninoWojewódzki Festiwal Pieśni im. Jana Trepczyka
1 500,00

4.Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Żukowie ul. Armii Krajowej 17/12, 83-330 Żukowo Gminny Etap Konkursu Recytatorskiego „Rodno Mòwa”
1 000,00

5.Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Żukowie, ul. Armii Krajowej 17/12, 83-330 Żukowo Powiatowy Konkurs „Historia Żukowa” im. Antoniego Grzędzickiego pod hasłem „Cudze Chwalicie, Swego nie Znacie”
900,00

6.Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Żukowie ul. Armii Krajowej 17/12, 83-330 Żukowo I I Powiatowy Konkurs o Zasłużonych Mieszkańcach Gminy Żukowo
900,00

7.Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Żukowie, ul. Armii Krajowej 17/12, 83-330 Żukowo I Powiatowy Konkurs Literacki „Czy Znasz Baśnie i Legendy Kaszubskie”
900,00

8.Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja ul. Lotnicza 15, 80-297 Banino Powiatowy Konkurs PIOSENKI Angielskiej „JUST SING”
1 500,00

9.Stowarzyszenie Przyjaciół ZSZiO w Żukowie; ul. Gdyńska 5, 83-330 Żukowo XI Gminny Festiwal Młodzieży
5 000,00

10.Parafia p.w. WNMP w Żukowie Parafialny Zespół Caritasul. 3 Maja 4, 83-330 Żukowo Misterium Męki Pańskiej
10 000,00

11.Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Tuchomiu ul. Spacerowa 34, 80-209 Chwaszczyno Wieczór z Kulturą Kaszubską
1 200,00

12.Zrzeszenie Kaszubsko -Pomorskie Oddział w Baninie ul. Makowa 5, 80-297 Banino Spotkanie z Literaturą i Muzyką z Kaszub
2 000,00

13.Stowarzyszenie Galeria Sulmin Sulmin 33, 83-331 Przyjaźń Koncerty i Spotkania Mieszkańców w Galerii Sulmin
6 000,00

14.Stowarzyszenie Przyjaciół Heweliusz ul. Armii Krajowej 2 E, 83-330 Żukowo Akademia Seniora AS
3 500,00

15.Fundacja Skansenu Pszczelarskiego ul. Dworcowa 1, 83-330 Żukowo Organizacja Wystawy Haftu Kaszubskiego i wykład na jej temat
900,00

16.Stowarzyszenie „Nasze Borkowo” ul. Spacerowa 11, 83-330 Żukowo Międzykulturowe Spotkania Młodych. Współpraca Kulturalna Szkoły Podstawowej w Borkowie z Gimnazjum w Jałówce k/Wilna
10 000,00

17.Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Gdyńska 7a, 83-330 Żukowo” Jesteśmy Wśród Was -Bawimy się Razem” Festyn Integracyjny z okazji Dnia Dziecka
5 000,00

18.Zrzeszenie Kaszubsko -Pomorskie Oddział w Baninie ul. Makowa 5, 80-297 Banino Festyn Kaszubski w Baninie
3 500,00

19.Stowarzyszenie Przyjaciół Heweliusz ul. Armii Krajowej 2 E 83-330 Żukowo Komunikacja z Gwiazdami -III Edycja
4 000,00

20.Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Żukowie ul. Armii Krajowej 17/12, 83-330 Żukowo Przegląd Kaszubskiej Kultury i Folkloru w Trakcie XVI Kaszubskiego Festynu Rodzinnego
5 000,00

21.Zrzeszenie Kaszubsko -Pomorskie Oddział w Chwaszczynie ul. Rewerenda 41F, 80-209 Chwaszczyno VIII Festyn Kaszubski w Chwaszczynie
4 500,00

22.Stowarzyszenie Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „BAZUNY” im. A. Tomaczkowskiego z Żukowa; ul. A. Krajowej 2E, 83-330 Żukowo Prowadzenie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bazuny” im. A. Tomaczkowskiego z Żukowa
27 000,00

23.Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie ul.Żeromskiego 7, 80-209 Chwaszczyno Zachowanie i Promowanie Dziedzictwa Kulturowego Regionu – Promowanie i Instruktaż Techniki Haftu Kaszubskiego w Chwaszczynie
1 500,00

24.Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, UL. Grunwaldzka 238, 80-266 Gdańsk-Wrzeszcz Prowadzenie i Działalność Chóru Mieszanego „HARMONIA” w Żukowie
8 000,00

25.Zrzeszenie Kaszubsko -Pomorskie Oddział w Baninie ul. Makowa 5, 80-297 Banino Prowadzenie Folklorystycznego Zespołu Dziecięcego „MÙLCZI”
5 500,00

26.Zrzeszenie Kaszubsko -Pomorskie Oddział w Baninie ul. Makowa 5, 80-297 Banino Prowadzenie Zespołu Dziecięcego „Spiéwnè Kwiôtczi”
4 000,00

27.Zrzeszenie Kaszubsko -Pomorskie Oddział w Baninie ul. Makowa 5, 80-297 Banino Szkoła Haftu w Miszewie
1 100,00

28.Zrzeszenie Kaszubsko -Pomorskie Oddział w Baninie ul. Makowa 5, 80-297 Banino Szkoła Haftu w Baninie
1 100,00

29.Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Żukowie ul. Armii Krajowej 17/12, 83-330 Żukowo Żukowski Haft Naszą Wizytówką
4 000,00

30.Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja ul. Lotnicza 15, 80-297 Banino Prowadzenie Regionalnego Zespołu Wokalno – Tanecznego „Banińskie Kwiatki”
2 000,00

31.Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie ul.Żeromskiego 7, 80-209 Chwaszczyno Prowadzenie i Instruktaż Formacji Tanecznej KGW Chwaszczyno – Rosa
2 000,00

32.Zrzeszenie Kaszubsko -Pomorskie Oddział w Baninie ul. Makowa 5, 80-297 Banino Szkółka Umuzykalniająca
1 100,00

33.Stowarzyszenie Zespołu Tanecznego „PEREŁKI”, Leźno 43, 80-298 Gdańsk Działania i Rozwój Zespołu Tanecznego PEREŁKI
28 000,00

34.Kółko Rolnicze- Koło Gospodyń Wiejskich Żukowoul. Gdyńskich 39a, 83-330 Żukowo „Moja Mała Ojczyzna” – Wydanie Tomików Wierszy
3 000,00

35.Zrzeszenie Kaszubsko -Pomorskie Oddział w Chwaszczynie ul. Rewerenda 41F, 80-209 Chwaszczyno Wydanie Teki Haftów w Chwaszczynie w 10-tą Rocznicę Reaktywacji Koła Haftu Kaszubskiego w Chwaszczynie
7 000,00

36.Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie ul.Żeromskiego 7, 80-209 Chwaszczyno Promocja Regionu oraz Kultury Ludowej Kaszub w Kraju poprzez wyjazd Zespołu Wokalnego KGW Chwaszczyno „Kaszubki” na „Przegląd Zespołów i Kapel Ludowych ” w Ramach „42 Jesieni na Pałukach – Żnin 2017” w Żninie /woj.kujawsko-pomorskie/
1 600,00

37.Kółko Rolnicze KołoGospodyń Wiejskich w Chwaszczynie ul.Żeromskiego 7, 80-209 Chwaszczyno Promocja Regionu oraz Kultury Ludowej Kaszub w Kraju poprzez wyjazd Zespołu Wokalnego KGW Chwaszczyno „Kaszubki” na „XXI Jarmark Holeński – Hola 2017” w Holi /woj.lubelskie/
2 000,00

Łączna wysokość
przyznanej dotacji: 180 000,00 zł.

BURMISTRZ
Wojciech Kankowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 25/2017 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 03.02.2017 r. „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” w gminie
Żukowo na 2017 r.

Projekt
1.
Fundacja „Mundus Cantat” ul. Armii Krajowej 57/8, 81-843 Sopot Chóry Mundus Cantat w Żukowie
2.
Stowarzyszenie Przyjaciół Heweliusz ul. Armii Krajowej 2 E, 83-330 Żukowo Kultura Integruje
3.
Fundacja Budzenie Pasji ul. Rynek Podgórski 13/6C, 30-518 Kraków EXIT – Muzyczny Teatr Cieni w Żukowie
4.
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Baninie ul. Makowa 5, 80-297 Banino Uniwersytet III Wieku w Baninie
5.
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Chwaszczynie ul. Rewerenda 41F, 80-209 Chwaszczyno Stoimy Kulturą
6.
Fundacja Rozwoju Kinematografii ul. Słotna 25A, 04-859 Warszawa Lato Filmowe w Żukowie
7.
Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa ul. Langiewicza 11, 81-737 Sopot Filmowe Wakacje w Żukowie
8.
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Żukowie ul. Armii Krajowej 17/12, 83-330 Żukowo II Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kaszubach „Kaszubski Wiec”
9.
Fundacja Port ART ul. Borowiecka 3, 80-297 Banino Wspieranie inicjatyw kulturalnych, służących zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców i ich aktywizacji w dziedzinie kultury
10.
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Baninie ul. Makowa 5, 80-297 Banino Realizacja Kaszubskich Teledysków o Gminie Żukowo
11.
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Baninie ul. Makowa 5, 80-297 Banino Wydanie Płyty CD Zespołu Dziecięcego „Spiéwnè Kwiôtczi”
12.
Europejska Fundacja Promocji Kultury „Wyspa Artystów” Sitno 28, 83-330 Żukowo Wydanie Płyty Promującej Zespoły Muzyczne i Wokalistów z Gminy Żukowo
13.
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Chwaszczynie ul. Rewerenda 41F, 80-209 Chwaszczyno Wydanie Poezji Sabiny Szlahs
14.
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Chwaszczynie ul. Rewerenda 41F, 80-209 Chwaszczyno Wydanie Monografii Historycznej pt. Dzieje Chwaszczyna i Parafii
Chwaszczyno – ETAP I
15.
Stowarzyszenie „Nasze Borkowo” ul. Spacerowa 11, 83-330 Żukowo Zachowując pamięć o naszej ziemi- Digitalizacja Archiwalnych Dokumentów Związanych z Powstaniem i Rozwojemwsi Borkowo
16.
Stowarzyszenie Przyjaciół Heweliusz ul. Armii Krajowej 2 E, 83-330 Ż ukowoOdpady Segreguję- Surowce Ratuję
17.
Stowarzyszenie Wspierania Sztuki,Edukacji i Terapii Artefakt ul. Saperska 24, 61-494 Poznań Dzień Sztuki i Zdrowia w Żukowie
BURMISTRZ
Wojciech Kank

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka