Jak działa planowanie przestrzenne? Dlaczego warto się nim zainteresować przed kupnem nieruchomości?

Kupno domu czy działki to jeden z najważniejszych kroków w naszym życiu. Zanim jednak wybierzemy idealną dla nas lokalizację nieruchomości, warto zainteresować się Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

W praktyce, dzięki tym dokumentom możemy sprawdzić nie tylko, co możemy wybudować na naszej przyszłej działce, ale też, co obecnie znajduje się na sąsiednich działkach, lub – co ważne – co może na nich powstać w przyszłości (czy przemysł czy domy mieszkalne, czy nowe drogi, itp.?)

W gminie Żukowo, na początku 2020 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte było 25,2 % powierzchni gminy, a na koniec roku – 26,1 %. Różnica wynosi 0,9 % czyli około 155 ha.

Link do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo: https://bip.zukowo.pl/m,2077,studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-zukowo.html

Link do mapy z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego:

https://sip.gison.pl/zukowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest dokumentem utworzonym zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. MPZP jest aktem prawnym, w którym ustala się szczegółowe przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposób zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest uchwalany przez radę gminy po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium. Uchwalenie planu miejscowego niezgodnego ze studium stanowi istotne naruszenie zasad trybu jego sporządzania co skutkuje nieważnością planu.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego jest sporządzone dla całego obszaru gminy Żukowo, określa w sposób ogólny politykę przestrzenną gminy i lokalne zasady zagospodarowania. Obecne studium uchwalono w 2002r. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, natomiast wiąże Organ – Burmistrza przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy do koordynacji ustaleń tych planów. Studium stanowi bowiem wyjściowy punkt widzenia i wyraz polityki przestrzennej gminy, który ukierunkowuje planowanie przestrzenne. Projekt MPZP podlega szczegółowym uzgodnieniom i opiniom z instytucjami zgodnie z ustawą oraz podlega publicznemu wyłożeniu i dyskusji publicznej

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę przed kupnem nieruchomości? Dobrze sprawdzić księgę wieczystą danej nieruchomości, „historię” działki, dostęp do drogi publicznej czy jej uzbrojenie.

Źródło: https://www.zukowo.pl/Jak_dziala_planowanie_przestrzenne_Dlaczego_warto_sie_nim_zainteresowac_przed_kupnem_nieruchomosci,10,6617#sub_mid

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka