Kiedy można wyciąć drzewo na własnej działce

Urząd Gminy w Żukowie informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie:

• drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
• krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
• drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
• drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego Powyższe zmiany nie dotyczą nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub położonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków. W przypadku lokalizacji drzew lub krzewów na działkach objętych ww. ochroną konserwatorską organem właściwym do wydania zezwolenia na ich usunięcie, w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jest Powiatowy Konserwator Zabytków (Biuro Powiatowego Konserwatora Zabytków, ul. 11 Listopada 7, 83-300 Kartuzy – w budynku Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego.)

Zmiany te nie dotyczą również nieruchomości zlokalizowanych na terenach objętych ochroną prawną wynikającą z przepisów ustawy o ochronie przyrody, tj. położonych w obrębie Gminy Żukowo Rezerwatów przyrody i użytków ekologicznych.
Jednocześnie informuje się, że w oparciu o zmienione ww. przepisów nie jest możliwe usuwanie drzew objętych ochroną prawną uznanych za pomniki przyrody.

Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody nie zniosła również zakazu niszczenia gatunków chronionych, co oznacza, że nie jest możliwe usunięcie drzew lub krzewów objętych ochroną gatunkową a także drzew lub krzewów, w obrębie których stwierdzi się występowanie gniazd ptasich lub budki lęgowe, bez zgody właściwego organu – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Chmielnej 54/57.

Ponadto dla pewności aby nie popełnić błędu i nie wyciąć drzewa, na które należało uzyskać zgodę od właściwego organu, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy noszą się z zamiarem wycinki drzew o złożenie w tut. Urzędzie informacji odnośnie planowanej wycinki drzew/krzewów na swojej nieruchomości. (druk do pobrania na stronie internetowej http://bip.zukowo.pl)

BURMISTRZ
WOJCIECH KANKOWSKI

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka