Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Banino

Niezmiernie nam miło poinformować państwa że po dwóch latach pracy, analiz i konsultacji udało się
wprowadzić nowy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego M.P.Z.P. Dnia 12.12.2017
jednogłośnie Rada Miejska w Żukowie przyjęła plan – UCHWAŁA NR XLVII/566/2017 RADY MIEJSKIEJ
W ŻUKOWIE z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części wsi Banino oraz fragmentu wsi Miszewko, gmina Żukowo a dnia 22.01.2018
plan ukazał się w DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia poniedziałek,
22 stycznia 2018 r.Poz. 256 i od tego momentu obowiązuje. 
Plan jest bardzo istotny dla zabudowy Banina. Reguluje zabudowę poprzez wskazanie rodzaju,
wielkości oraz gęstości zabudowy a także wiele innych czynników ważnych z punktu urbanistycznego,
geodezyjnego, budowlanego i wodno-prawnego.
Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany cały plan dostępny jest pod poniższym linkiem:
http://bip.zukowo.pl/Article/get/id,76067.html
– Zabudowa szeregowa – maksymalna długość 22m w tym 4 segmenty, 4 mieszkania, dwa miejsca
postojowe do jednego mieszkania, odległość minimalna między szeregami 10m.
– zabudowa bliźniacza – maksymalna długość 22m w tym 2 segmenty, 2 mieszkania, dwa miejsca
postojowe,
– zakaz umieszczania reklam wielkopowierzchniowych (dopuszcza się szyldy o powierzchni do 1,5m2
w obrębie działki)
– obowiązek realizacji zieleni towarzyszącej obiektom budowlanym
– zakazuje się budowania pełnych ogrodzeń oraz stosowania w ogrodzeniach prefabrykowanych
przęseł betonowych od strony przestrzeni publicznych, a na terenach objętych ochroną
konserwatorską całkowity zakaz stosowania prefabrykowanych przęseł betonowych
– nie przekraczalna linia zabudowy 6m od granicy działek drogowych,
– w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych: obowiązuje odprowadzanie ścieków komunalnych
do sieci kanalizacji sanitarnej,
– w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych: do miejskiego systemu kanalizacji
deszczowej. Do czasu wybudowania systemu kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie
wód opadowych i roztopowych do szczelnych zbiorników, zbiorników retencyjnych oraz studni
chłonnych. Dopuszcza się gromadzenie części wód opadowych w celu późniejszego wykorzystania do
nawodnienia trawników, zieleńców, do prac porządkowych lub celów ppoż,
– zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych; należy zabezpieczyć odpływ wód
opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz zaleganiem wód opadowych,
– nie dopuszcza się dokonywania zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich
na tereny sąsiednich nieruchomości,

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 8. 1. W zakresie lokalizowania reklam, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i szyldów ustala
się:
1) na całym obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji reklam, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych,
2) dopuszcza się lokalizację szyldów wyłącznie w postaci tablic informacyjnych przedsiębiorstwa, na
następujących zasadach:
a) powierzchnia nie może być większa niż 1,5 m2 w obrębie jednej działki,
b) zakaz sytuowania w miejscach i w sposób utrudniający czytelność informacji drogowskazowej,
c) zakaz lokalizacji tablic informacyjnych przedsiębiorstwa emitujących zmienne światło (natężenie i
obraz);
d) mocowana może być jedynie do ogrodzenia lub elewacji budynków, w sposób nie zmieniający lub
nie zakrywający detalu architektonicznego oraz okien,
e) w przypadku, gdy na działce lub w budynku działalność prowadzi wiele podmiotów stosuje się
zasadę jedna tablica informacyjna przedsiębiorstwa na jedną działalność, ze wskazaniem do
grupowania tablic informacyjnych przedsiębiorstwa w jednym miejscu zachowując ład przestrzenny i
architektoniczny;
3) dopuszcza się stosowanie sołeckich tablic informacyjnych oraz tablic z planem miejscowości bez
umieszczania na nich reklam,
4) wyłącznie na terenach oznaczonych jako A.54-MN,U, A.58-U, A.63-U,P, A.64-U,P, A.119-U,P, A.118-
U,P, B.39-U,P, B.40-U,P B.41-U,P, B.42-U,P, B.43-U,P, B.44-U,P, dopuszcza się lokalizację tablic
informacyjnych przedsiębiorstwa w postaci pylonów, o maksymalnej wysokości 6 m od poziomu
naturalnej warstwicy.

2. Na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie ustala się:
1) obowiązek realizacji zieleni towarzyszącej obiektom budowlanym;
2) zakazuje się budowania pełnych ogrodzeń oraz stosowania w ogrodzeniach prefabrykowanych
przęseł betonowych od strony przestrzeni publicznych, a na terenach objętych ochroną
konserwatorską całkowity zakaz stosowania prefabrykowanych przęseł betonowych;

Rozdział 7.

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu
6) dla zabudowy szeregowej ustala się następujące zasady:
a) dopuszcza się jeden lokal mieszkalny na segment, maksymalnie cztery segmenty w szeregu,
b) zespół zabudowy szeregowej składa się z maksymalnie czterech segmentów,
c) odległość między zespołami zabudowy szeregowej nie może być mniejsza niż 10 m,
d) dopuszcza się jeden segment na jednej działce;
7) dla zabudowy bliźniaczej ustala się następujące zasady:
a) dopuszcza się jeden lokal mieszkalny na segment, maksymalnie dwa segmenty ze sobą graniczące,
b) odległość między budynkami w zabudowie bliźniaczej nie może być mniejsza niż 10 m,
c) dopuszcza się jeden segment na jednej działce.

5. Zakaz lokalizacji wszelkich form zabudowy i zagospodarowania terenu związanych z:
1) punktami z automatami do gier hazardowych w rozumieniu przepisów odrębnych o grach
hazardowych,
2) prowadzeniem dystrybucji środkami w rozumieniu przepisów odrębnych o przeciwdziałaniu
narkomanii.

Rozdział 11.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
6. Ustalenia dotyczące zapewnienia miejsc parkingowych/garażowych:
1) ustala się minimalne wskaźniki zaspokojenia potrzeb parkingowych:
a) 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie w zabudowie jednorodzinnej,
b) 2 miejsce postojowe na 1 mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej,
c) 1 miejsce postojowe na 1 pokój gościnny w obiektach hotelowych i pensjonatowych,
d) 1 miejsce postojowe na 4 miejsca konsumpcyjne w obiektach gastronomicznych,
e) 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej usług (nie dotyczy powierzchni
magazynowej) oraz min. 1 miejsca postojowe na 5 zatrudnionych w obiektach usługowych, lecz nie
mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 lokal usługowy,
f) 1 miejsca postojowe dla lokalu usługowego o powierzchni użytkowej do 30 m2 (nie dotyczy
powierzchni magazynowej) oraz min. 1 miejsce postojowe na 2 zatrudnionych w obiektach
usługowych innych niż
wyżej wymienione,
g) 1 miejsca postojowe na 5 zatrudnionych w obiektach produkcyjnych,
h) dla posiadaczy kart parkingowych – 1 miejsce postojowe 1 budynek usługowy i produkcyjny oraz 0
miejsc postojowych dla pozostałych obiektów;
2) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się wolno stojące obiekty usług o
powierzchni użytkowej do 20 m2;
3) przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejących obiektów, lokalizacja

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka