Program płytowy

Rusza kolejna edycja Programu wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB.

Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza kolejną edycję Programu wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB na terenie Gminy Żukowo. Program zakłada dobrowolną współpracę zainteresowanych Uczestników z Gminą Żukowo we wspólnym utwardzaniu nawierzchni dróg gminnych płytami yomb.

Inicjatywy mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach drogowych stanowiących własność Gminy Żukowo – tj. drogach gminnych, posiadających użytek „dr”. Legitymowanie się przez Gminę Żukowo tytułem prawnym innym niż własność do nieruchomości, na której miałyby być realizowana inwestycja, wyklucza możliwość układania płyt w ramach niniejszego programu. Z uwagi na udział środków publicznych nie jest możliwe utwardzanie ciągów i dróg prywatnych oraz indywidualnych podjazdów na posesje.

Partycypacja w zakresie wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami Yomb może polegać na  darowiźnie na rzecz Gminy Żukowo środków pieniężnych na podstawie umowy darowizny z poleceniem.

W ramach niniejszej formy partycypacji Gmina Żukowo pokrywa ok. 60% całej inwestycji.

Minimalna wartość partycypacji w ramach danej inicjatywy to 152 płyty lub wielokrotność tej liczby lub odpowiednik kosztów zakupu 152 płyt lub wielokrotności tej liczby.

Płyty będą układane, w osi drogi, na szerokości, co do zasady, minimum 4 metry.

Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2021 r.

Harmonogram Programu wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB na terenie Gminy Żukowo w 2021 r. kształtuje się następująco:

  1. Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2021 r.
  2. Zawarcie umów darowizny środków pieniężnych z poleceniem następować będzie sukcesywnie, po dokonanej weryfikacji w terenie danych wskazanych we wniosku przez Uczestnika Programu oraz weryfikacji czy proporcja 40% do 60% udziału środków gminnych zostanie zachowana w ramach zgłoszonej inicjatywy.
  3. Termin wpłaty darowizn określi każdorazowo umowa darowizny z poleceniem.
  4. Program zakłada realizację inwestycji nie później niż do dnia 28.12.2021 r. przy założeniu, że:
  • warunki atmosferyczne pozwolą na realizację inwestycji przy zachowaniu reżimów technologicznych gwarantujących realizację inwestycji zgodnie ze sztuką budowlaną,
  • Gmina Żukowo otrzymała wymaganą przepisami prawa zgodę na realizację danej inicjatywy,
  • wykonawca prac posiada możliwości realizacyjne,
  • nie zachodzi kolizja z planowaną realizacją inwestycji uzasadniająca odłożenie terminu realizacji inicjatywy z niniejszego programu do czasu jej zakończenia (np. planowana budowa kanalizacji).

W przypadku gdyby realizacja danej inicjatywy w roku 2021 okazała się niemożliwa, przekazane środki dedykowane wykonaniu danego konkretnego zadania zostaną zwrócone Uczestnikowi Programu, w przypadku, jeśli wyrazi taką wolę lub zadysponowane na ten cel w roku następnym lub innym możliwym terminie, po ustaniu przyczyny przesunięcia terminu realizacji. Środki przekazane na utwardzenie danej drogi mogą być zadysponowane tylko na cel, co wynika z charakteru darowizny.

Poniżej pobrać można szczegółowy regulamin wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB na terenie Gminy Żukowo w 2021 r., wzór wniosku o przystąpienie do programu oraz druki niezbędne do zawarcia umowy.


Szczegółowe informacje uzyskać można bezpośrednio w Referacie Komunalnym i Infrastruktury Drogowej, Urząd Gminy w Żukowie ul. Gdańska 48, pokój nr 16,  kontakt: tel. (58) 685-83-88, e-mail: a.dulas@zukowo.pl; w.czaja@zukowo.pl

Warto dodać, że w 2020r. na zadania utwardzania dróg  gminnych płytami YOMB sołectwa przeznaczyły, w ramach środków gminnych powierzonych im do dyspozycji zarówno stanowiących Fundusz Sołecki jak i środki niestanowiące funduszu sołeckiego , kwotę 838 680,25 zł, natomiast udział środków pochodzących wprost z budżetu Gminy Żukowo na realizację ww. zadań  wyniósł  1 649 503,65 zł.

Zapraszamy do udziału w niniejszej inicjatywie.

Źródło: https://www.zukowo.pl/Rusza_kolejna_edycja_Programu_wspolnego_utwardzania_drog_gminnych_plytami_YOMB,10,6423#sub_mid

Załączniki

Plik Opis Pobrania
doc pp_2021 249
doc zalacznik_nr_1_wniosek 246
doc zalacznik_nr_2 258
rtf zalacznik_nr_3 238

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka