LIV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

Odbędzie się dnia 26 czerwca 2018 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Żukowo za 2017 r. wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2017 r.
 • wystąpienie Burmistrza Gminy Żukowo
 • opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie
 • Uchwała Nr 078/g327/R/II/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2017 rok
 • Uchwała Nr 155/g327/A/II/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żukowo za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2017 r.

– załącznik nr 1 do uchwały przekazano radnym Rady Miejskiej w Żukowie w maju 2018 r.

– załącznik nr 2 do uchwały przekazano radnym Rady Miejskiej w Żukowie w marcu 2018 r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Żukowo za 2017r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żukowie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pępowo.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rębiechowo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Pępowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Otomino.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Skrzeszewo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Chwaszczynie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Żukowo, położonej w Żukowie na rzecz użytkownika wieczystego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 134/9 położonej w Przyjaźni.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Skrzeszewo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Żukowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalnej ŻUKOWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Żukowie i objęciem udziałów przez Gminę Żukowo.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żukowo na lata 2018-2020.
 16. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 17. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wnioski i zapytania sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
 19. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad sesji.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka