Spotkanie Rady Sołeckiej Banino z przedstawicielami Urzędu Gminy Żukowo

W dniu 04.12.2018 odbyło się spotkanie Rady Sołeckiej Banino z przedstawicielami Urzędu Gminy Żukowo. Rada Sołecka Banino reprezentowana była przez Sołtys –Urszula Teska, Rada Sołecka Banino – Wojciech Koza-Zatoński. Urząd Gminy reprezentowali: Burmistrz Wojciech Kankowski, zastępca Burmistrza Tomasz Szymkowiak, Prezes Spółki Komunalnej – Michał Sirocki, kierownik referatu Komunalnego i Infrastruktury Drogowej – Magdalena Podlaska-Szarmach, kierownik referatu inwestycji Wiesław Pałka, referat komunalny i infrastruktury drogowej Kazimierz Kwidziński, referat komunalny i infrastruktury drogowej Andrzej Kukliński. W trakcie spotkania omawiane były tematy związane z infrastrukturą w Baninie oraz inne sprawy ważne dla naszej miejscowości:
1.       Zmiana organizacji ruchu drogowego dla części północnej Banina w oparciu o strefowe TEMPO 30 i skrzyżowania równorzędne.

W tym miesiącu minął dokładnie rok od momentu opracowania przez Radę Sołecką mapy z nową organizacją ruchu drogowego. Z weryfikacją i naniesieniem poprawek poradziliśmy sobie w jeden weekend, niestety mapa utknęła w UG na długie miesiące i dopiero w II połowie roku została przekazana do Starostwa Powiatowego celem zatwierdzenia. Według zapewnień UG nowa organizacja została już poprawiona zgodnie z wskazaniami Starostwa oraz zatwierdzona przez komisję. Wkrótce zostanie wprowadzona w życie.

2.       Wyniesione skrzyżowania .

We wniosku do Funduszu Sołeckiego 2018 znalazły się punkty: Budowa wyniesionych skrzyżowań z kostki brukowej na ulicach krzyżujących się z ulicą Rolniczą, ulica Wspólna, Halna, Wichrowa oraz budowa wyniesionego skrzyżowania z kostki brukowej na ulicy Pszennej krzyżującej się z ulicą Kubusia Puchatka. UG przygotował odpowiedni projekt i złożył go w Starostwie Powiatowym do zatwierdzenia. Starostwo odrzuciło projekt.  Mimo iż w latach poprzednich takie same wyniesione skrzyżowania były zatwierdzone i wydano na nie pozwolenie na  budowę, tym razem tak się nie stało. W związku z powyższym UG przystąpiło do tworzenia nowego projektu. W nowym projekcie urządzenia spowalniające ruch będą wykonane jako wyniesione przejścia dla pieszych. Jednocześnie UG stwierdził iż, zabezpieczona kwota na budowę jednego progu tj. 4000zł jest niewystarczająca. W tym miejscu należy przypomnieć że wycena wykonana była przez urzędników oraz wskazana w dokumencie na podstawie którego orientacyjnie wycenia się inwestycje do realizacji z środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego. Jednocześnie należy pamiętać iż, wycena była robiona we wrześniu 2017 ze skutkiem na początek 2018. Według zapewnień przedstawicieli UG wyniesione skrzyżowania zostaną wykonane w 2019 roku.

3.       Pytaliśmy o materiały informacyjne odnośnie infrastruktury pomocne do stworzenia Sołeckiej Klasyfikacji Dróg Gminnych w Baninie.

Klasyfikacja dróg pomoże nam w ułożeniu planu kompleksowej budowy dróg na podstawie wielu czynników. Drogi zostaną podzielone na kategorie ważności na podstawie której określona zostanie kolejność budowy.  Na dzień dzisiejszy jesteśmy w trakcie tworzenia dokumentacji jednak bazujemy na dokumentacji pozyskanej z wizji lokalnej oraz na podstawie map dostępnych w Internecie. Jest to praca czasochłonna a wsparciem dla nas było by pozyskanie informacji z UG. Klasyfikacja będzie kompleksową bazą danych z możliwością uzupełniania informacji która zostanie przedstawiona na zebraniu wiejskim w formie uchwały oraz zostanie poddana pod głosowanie przez mieszkańców.  Mimo że o powyższe informacje wnioskowaliśmy ponad rok temu do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy materiałów. Ponowiliśmy naszą prośbę liczymy na jak najszybsze dostarczenie niezbędnych danych.

4.       Będąca na gwarancji powykonawczej ulica Północna została rozkopana przez dewelopera HB Inwestycje.

Na wniosek Rady Sołeckiej inwestor miał dostarczyć wyniki badania nośności i gęstości podbudowy z miejsc gdzie były prowadzone prace ziemne.  Według naszej wiedzy o wszelkich pracach ingerujących w nawierzchnię dróg będących na gwarancji winien być poinformowany wykonawca a więc firma MTM. Tak się jednak nie stało. Jednocześnie sytuacja w/w może doprowadzić do utraty gwarancji. 
Ponadto sygnalizowaliśmy że dostawy materiałów budowlanych itp. do w/w inwestycji odbywają się od strony ulicy Tuchomskiej. Wielokrotnie informowaliśmy UG o ciężarówkach stojących na chodniku, o zalegającym błocie na ulicy Tuchomskiej pochodzącym z budowy i zamulającym system kanalizacji deszczowej oraz o niszczeniu terenów przyległych.  Jednocześnie uzyskaliśmy informację że inwestor ma zgodę na dostawę materiałów budowlanych od strony ulicy Północnej. Wskazaliśmy również inne miejsca w których inwestor dokonał zniszczeń.
W obliczu powyższych uchybień zawnioskowaliśmy do Burmistrza o wymuszenie na inwestorze usunięcia zniszczeń. Jednocześnie wnioskowaliśmy o szybszą i bardziej efektywną interwencję Urzędników na podobne sygnały pochodzące od RS Banino w przyszłości. Otrzymaliśmy odpowiedz iż, jest bardzo ciężko egzekwować prawo w przypadku takich sytuacji gdyż gmina nie posiada do tego przeznaczonych organów tj. Straży Miejskiej-Gminnej.  W tym miejscu zaproponowaliśmy by w takich sytuacjach dostarczać winowajcy przed sądowy nakaz usuwania zniszczeń lub przeprowadzać postępowanie administracyjne. Burmistrz obiecał zająć się sprawą.

5.       Kiedy rozpocznie się wymiana uszkodzonych płyt na ulicy Pszenna i Księżycowa oraz naprawa studzienek na Księżycowa i Przemysłowa oraz kiedy zostanie wykonane ogrodzenie zbiornika na Pszennej??

Wymiana uszkodzonych płyt rozpocznie się po zakończeniu prac na ulicy Mazowieckiej. Czas wykonania prac uzależniony jest od warunków pogodowych. To samo tyczy się ogrodzenia zbiornika retencyjnego.

6.       Zagospodarowanie używanych płyt drogowych pochodzących z ulicy Tuchomskiej i Borowieckiej.

Przypomnieliśmy zebranym iż, w roku 2016 wspólnie z zastępcą Burmistrza ustaliliśmy że płyty pochodzące z ulicy Borowieckiej i Tuchomskiej zostaną wykorzystane na ulice boczne od Tuchomskiej tak by utworzyć skrzyżowania równorzędne. W tym roku zgłosiła się do nas mieszkanka ulicy Poziomki z prośbą o ułożenie płyt na w/w ulicy gdyż nie może wydostać się z domu z wózkiem na którym porusza się jej niepełnosprawne dziecko – płyty zostały ułożone w ilości 800szt. Jednocześnie wykorzystano 400szt płyt na dokończenie fragmentu ulicy Żeglarskiej. Reszta płyt miała być przeznaczona na ulice boczne od Tuchomskiej w ilości około 5000szt. Na polecenie zastępcy Burmistrza Tomasza Szymkowiaka 800 płyt zostało ułożonych na ulicy Mazowieckiej prowadzącej do przepompowni, kolejne 1600szt zostało ułożone na drugiej odnodze ulicy Mazowieckiej, około 800szt. płyt zostało ułożone na ulicy Polnej. Według zapewnień zastępcy Burmistrza przy wykonywaniu nawierzchni asfaltowej na ulicy Tuchomskiej wszystkie gminne drogi boczne zostaną utwardzone płytami YOMB na długości 35mb co jest niezbędne do wprowadzenia strefy skrzyżowań równorzędnych.

7.       Podjazd dla wózków do Skweru Banino  i na plac zabaw na ulicy Klonowej.

Kolejnym omawianym tematem były podjazdy dla wózków wykonane do Skweru Banino oraz na placu zabaw. Wielokrotnie już w czasie budowy sygnalizowaliśmy problem z zbyt stromym podjazdem na placu zabaw oraz nie przemyślany projekt schodów do centrum handlowego. Przedstawiliśmy problem stromego podjazdu na placu zabaw który, uniemożliwia wjazd i wyjazd  wózkiem. Efektem rozmów będzie wykonanie łagodnego zjazdu z prawej strony od wejścia. Większy problem jest z schodami do skweru, sygnalizowaliśmy by zamiast schodów wykonać łagodny podjazd na całą szerokość wejścia oraz wykonanie szerszego wejścia pomiędzy niefortunnie ustawioną skrzynką gazową a barierką (ustawienie ściany oporowej pod większym kątem niż 90st.) Zmiana kształtu schodów jest na tą chwile nie możliwa a jeśli chodzi o szerszy przejazd urzędnicy obiecali zająć się sprawą.

8.       Kiedy zostaną zrealizowane inwestycje z Funduszu Sołeckiego 2018r. 

Montaż wyposażenia placów zabaw rozpocznie się 20.12.2018, opóźnienie jest spowodowane gorącym okresem przedwyborczym a co z tym się wiąże wzmożoną liczbą zamówień na tego typu urządzenia co było przyczyną znacznego wzrostu cen. Natomiast jeśli chodzi o resztę inwestycji z różnych powodów zostaną one wykonane w roku 2019.

9.       Co z zbiornikiem retencyjnym??

Temat zbiornika retencyjnego przewija się od kilku lat w obecnej chwili UG oczekuje wydania pozwolenia na budowę, kolejnym krokiem będzie wystąpienie o dofinansowanie  z funduszów celowych – zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Terminy realizacji nie zostały podane.

10.   Wniosek o stworzenie harmonogramu prac na terenie sołectwa oraz informowanie o inwestycjach, zakładanych terminach rozpoczęcia i zakończenia prac.

Zwróciliśmy się z wnioskiem do Prezesa SK o odpowiednio wcześniejsze informowanie nas o planowanych pracach. Prezes zobligował się do informowania RS o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia prac. Tak też się dzieje, jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym za co gorąco dziękujemy.

11.   Budowa ulic Pszenna i Księżycowa.

Rozpoczęliśmy rozmowy na temat budowy ulicy Pszennej i Księżycowej. Zaznaczyliśmy iż, strona południowa Banina jest bardzo zaniedbana pod względem stanu dróg oraz ilości dróg asfaltowych a budowę powyższych dróg należy prowadzić równocześnie i rozpocząć jak najszybciej. Wspólnie stwierdziliśmy że budowa ulic Pszenna i Księżycowa jest niezbędna. Problemem jest brak kanalizacji sanitarnej w części ulicy Pszennej, nieuregulowana szerokość drogi, nieuregulowana własność gruntu pod planowaną drogę. 
Zaproponowaliśmy etapową budowę drogi: 
2019 – Faza projektowa,
2020 – wykup gruntów pod budowę drogi,
2021-2022 –przystąpienie do budowy chodników oraz kanalizacji deszczowej która, powinna być wykonana równocześnie z budową kanalizacji sanitarnej,
2022-2023 – po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej budowa nawierzchni jezdni,
Niestety nasza wersja nie spotkała się z aprobatą urzędników. Poinformowali nas że w przyszłym roku chcą rozpocząć przygotowania do stworzenia „koncepcji” budowy drogi a planowane rozpoczęcie fazy projektowej ma nastąpić za około 4-5lat.
Kategorycznie nie zgodziliśmy się z tymi planami zapowiedzieliśmy iż, będziemy dążyć do znacznie przyśpieszonej realizacji, przypomnieliśmy że jednym z punktów dla Banina w programie wyborczym kandydatów KWW Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze była budowa ulicy Pszennej i Księżycowej.

12.   Projekt i budowa oświetlenia ulicy Lotniczej.

Ostatnim tematem była budowa oświetlenia na ulicy Lotniczej.
9 września 2018 mieszkańcy Banina przygotowali pismo odnośnie naprawy nawierzchni chodnika, montażu barierek ochronnych oraz budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Lotniczej, wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50km/h na całej długości drogi. Pismo zostało opatrzone podpisami mieszkańców i złożone na ręce Rady Sołeckiej następnie zostało wysłane do Starostwa Powiatowego w Kartuzach które jest odpowiedzialne za drogi powiatowe a taką jest ulica Lotnicza.  W odpowiedzi na pismo Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach wskazał iż, naprawa chodnika i montaż barierek możliwy będzie do wykonania w roku 2019 jeśli w budżecie zabezpieczone  będą środki na ten cel. Zwróciliśmy się o wsparcie w tej sprawie do naszych Radnych Powiatowych Eugeniusza Pryczkowskiego oraz Jacka Miąskowskiego, obaj Panowie obiecali interwencję w tej sprawie.
Jednocześnie zostaliśmy poinformowani przez ZDP w Kartuzach że oświetlenie dróg powiatowych przebiegających przez tereny gminne zgodnie z Prawem Energetycznym (USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne z póź.zm. – art.18 ust.1 pkt.2) LEŻY W GESTII GMINY: 
Art. 18. 1. Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:
1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy;
2) planowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy:
a) miejsc publicznych,
b) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich,
c) dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317), przebiegających
w granicach terenu zabudowy,
d) części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 października
1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1057 oraz z 2018 r.
poz. 12 i 138), wymagających odrębnego oświetlenia:
– przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów,
– stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej;
3) finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy:
a) ulic,
b) placów,
c) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich,

Burmistrz nie poparł opinii Dyrektora ZDP w Kartuzach.
Mimo wszystko zaproponowaliśmy współpracę przy budowie oświetlenia ulicy Lotniczej. Zaproponowaliśmy by Gminna wykonała projekt oświetlenia ulicy Lotniczej a Sołectwo w ramach współpracy corocznie będzie przeznaczać pewną część środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego na zakup i montaż latarni. Jednocześnie poinformowaliśmy że planujemy nawiązanie rozmów oraz współpracy z Sołectwem Rębiechowo w celu wspólnego finansowania inwestycji, gdyż w grę wchodzi tylko i wyłącznie budowa oświetlenia od miejsca do którego w obecnej chwili sięga oświetlenie a jest to na terenie Sołectwa Rębiechowo. Podaliśmy orientacyjne koszty wykonania oświetlenia:

Zakładana długość oświetlenia do wybudowania:  
– Banino Dąbrowa – Rębiechowo Akacjowa (około 100m za rondem): 3400mb – projekt 42500zł – latarnie 85szt x 5500zł = 467500zł
– Banino Dąbrowa – Rębiechowo Radosna (wiadukt kolejowy): 2600mb – projekt 32500zł – latarnie 65szt x 5500zł = 357500zł

Temat jest rozwojowy, na następnym spotkaniu zostanie ponownie poruszony.

Na koniec spotkania zaproponowaliśmy powrót do cyklicznych co kwartalnych spotkań.
Dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie za poświęcony czas. Liczymy na obustronną współpracę w celu realizacji słusznych projektów  by wszystkim żyło się lepiej. 

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka