Kilka informacji dotyczących inwestycji w Baninie.

Na początku miesiąca wystąpiłem z zapytaniami do Pana Burmistrza Wojciech Kankowskiego odnośnie realizacji zadań na terenie Sołectwa Banino. W dniu wczorajszym otrzymałem odpowiedz, którą poniżej publikuję:

1. Proszę o podanie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac przy budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Pszenna i Polnego wiatru.

1. „rozpoczęcie prac związanych z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Pszennej i Polnego Wiatru planuje się do dnia 21 października 2022r. Zakończenie całości prac związanych z tą przebudową tj. przebudowa sieci gazowej oraz budowa układu drogowego powinna zakończyć się do końca bieżącego roku;”

2. Proszę o podanie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac przy  budowie chodnika na ulicy Rolniczej, który powinien być wykonany do końca roku 2022.

2. „realizacja budowy chodnika wzdłuż ul. Rolniczej może nastąpić po uzyskaniu zatwierdzenia opracowywanej obecnie dokumentacji projektowej (z uwagi m.in. na konieczność wykupu gruntów realizowanej w formule specustawy ZRIOD). Szacuje się, że pozwolenie takie zostanie wydane na przełomie roku 2022 i 2023 w związku z czym prace związane z budową tego chodnika nastąpią w roku 2023;”

3. Proszę o podanie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac przy montażu oświetlenia na ulicy Rolniczej, które powinno być wykonane w roku 2021.

4. Proszę o podanie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac przy montażu oświetlenia na ulicach Różana, Miodowa, Kalinowa, które powinno zostać wykonane do końca 2022 roku.

3 i 4. „realizacja prac przy budowie oświetlenia ulicznego ul. Rolniczej, Różanej , Kalinowej i Miodowej rozpocznie się ok. 20 listopada 2022r. i zakończona zostanie do 15 grudnia 2022r;”

5. Proszę o podanie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac przy budowie dwóch progów zwalniających na ulicy Różanej.

5. „z uwagi na problemy z wykonawcami progów zwalniających w bieżącym roku, zadanie planuje się do realizacji w pierwszej połowie przyszłego roku;”

6. Proszę o podanie terminu zakończenia prac przy budowie węzła integracyjnego (ścieżek rowerowych) – w dalszym ciągu na ścieżkach zalega piach.

6. „w chwili obecnej obowiązującym terminem zakończenia całości prac związanych z budową węzła integracyjnego w Rębiechowie jest 20 październik 2022r. Po otrzymaniu od wykonawcy zgłoszenia o gotowości do przeprowadzenia czynności odbiorowych wyznaczony zostanie odbiór końcowy, podczas którego będzie możliwość zgłaszania wszystkich uwag do wykonanych w ramach tego zadania prac;”

7. Proszę o podanie terminu zakończenia prac przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej tzw. Małe i Duże Banino oraz podanie planowanego terminu rozpoczęcia przyłączeń do w/w sieci.

7. „zarówno budowa kanalizacji sanitarnej związanej z obszarem tzw. „Małego Banina” jak i „Dużego Banina” została zakończona. Aktualnie trwają prace odbiorowe, polegające na przekamerowaniu około 30 km sieci, zweryfikowania ich wyników, weryfikacji dokumentacji kolaudacyjnej, sukcesywnych odbiorów sieci i dróg, wyłapania wad i usterek oraz ich naprawa przez wykonawcę. Dodatkowo z uwagi na fakt, iż operator sieci energetycznych, nie zapewnił na czas przyłącza energetycznego do wybudowanych przepompowni ścieków, nie ma możliwości przyłączania mieszkańców. Po zamontowaniu urządzeń pomiarowych przez zakład energetyczny, Zamawiający będzie mógł zakończyć proces odbiorowy a mieszkańcy będą mogli przyłączać się do wybudowanej kanalizacji. Przewiduje się, iż rozpoczęcie przyłączeń będzie możliwe w l/ll kw. 2023 r.”

8. Wnoszę o podjęcie działań w celu przyspieszenia realizacji inwestycji z funduszu sołeckiego, szczególnie dotyczy to montażu oświetlenia ulicznego, które dotychczas realizowane jest z znacznym opóźnieniem niejednokrotnie przesuwane na kolejny rok.

9. Wnoszę o pilne ujęcie w wieloletniej prognozie finansowej budowy chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym na ulicy Źródlanej, wskazanej do realizacji w wniosku sołectwa Banino o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2023r. Jednocześnie wnoszę o pilne rozpoczęcie prac projektowych chodnika na ulicy Źródlanej w celu realizacji projektu zgodnie z założeniami do końca 2023 roku.

8 i 9 „biorąc pod uwagę długotrwały proces uzyskiwania decyzji właściwego organu zatwierdzającej dokumentacje projektowe zadań realizowanych w ramach przebudowy i budowy infrastruktury drogowej, jeszcze w roku bieżącym zostaną podjęte czynności które mogą wpłynąć na znaczne skrócenie etapu projektowego. Przełożyć się to może na realizację zadania polegającego na budowie chodnika wzdłuż ul. Źródlanej (wskazanego przez zebranie sołeckie w Baninie jako zadanie do wykonania w ramach tzw. funduszu sołeckiego) do końca roku 2023. Zwracam ponadto uwagę, że podejmowanie przez zebrania wiejskie decyzje o inwestycjach, które mają zostać zrealizowane we wskazanym roku budżetowym ze względu na obowiązujące przepisy często już w momencie ich wskazania są niemożliwe do wykonania w roku budżetowym-zarówno pod względem finansowym jak i proceduralnym.”

Ponadto w dniu wczorajszym podczas Sesji Rady miejskiej w Żukowie interweniowałem w sprawie przyspieszenia przebudowy skrzyżowania Lotnicza/Północna/Startowa a także odnośnie ustanowienia przejścia dla pieszych na ulicy Lotniczej na wysokości stacji paliw oraz w sprawie naprawy nawierzchni jezdni na ulicy Lotniczej na wysokości przychodni zdrowia.

https://www.youtube.com/watch?v=j6AiTtd7AjE

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka