Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dniu 26.03.2019 podczas VI sesji Rady Miejskiej w Żukowie podjęta została uchwała o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty.

 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zależności od wielkości
  gospodarstwa domowego, o której mowa w § 1 w następujących wysokościach:
  1) dla gospodarstwa liczącego 1 osobę 20 zł miesięcznie,
  2) dla gospodarstwa liczącego 2 osoby 40 zł miesięcznie,
  3) dla gospodarstwa liczącego 3 osoby 60 zł miesięcznie,
  4) dla gospodarstwa liczącego 4 osoby 70 zł miesięcznie,
  5) dla gospodarstwa liczącego 5 osób 75 zł miesięcznie,
  6) dla gospodarstwa liczącego 6 osób lub więcej osób 80 zł miesięcznie.
 2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zależności od wielkości
  gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w następujących
  wysokościach:
  1) dla gospodarstwa liczącego 1 osobę 38 zł miesięcznie,
  2) dla gospodarstwa liczącego 2 osoby 72 zł miesięcznie,
  3) dla gospodarstwa liczącego 3 osoby 100 zł miesięcznie,
  4) dla gospodarstwa liczącego 4 osoby 120 zł miesięcznie,
  5) dla gospodarstwa liczącego 5 osób 130 zł miesięcznie,
  6) dla gospodarstwa liczącego 6 osób lub więcej osób 140 zł miesięcznie.”

Szanowni Państwo przed nami trudna i ważna decyzja dotycząca zmiany  wysokości  stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co spowodowane jest dużym wzrostem ceny, którą Gmina Żukowo musi płacić wykonawcom umów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żukowo. Obecne dochody budżetu gminy w oparciu o obowiązujące stawki, których wysokość została uchwalona Uchwałą nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty, są niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi powstałymi na terenie gminy Żukowo. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym. Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz.U z 2018, poz. 1454 ze zm.)  „ z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi”. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczyła ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina. Obecnie obowiązujące stawki wynikały z kalkulacji szacunkowych kosztów odbioru i utylizacji odpadów,  opracowanej w 2013 roku przed wejściem w życie tzw. „ustawy śmieciowej”. Gmina Żukowo jest jedną z dynamicznie rozwijających się gmin w województwie pomorskim. W 2013 roku zameldowanych osób było 31.070  i określało się, że zgodnie z danymi z GUS przypadało 291,59 kg/ 1 mieszkańca rocznie, ( masa odpadów komunalnych wytworzonych na 1 mieszkańca województwa pomorskiego)  natomiast na dzień 31.12.2017 r. stan ludności określa się  na 35.367 osób, a masa odpadów komunalnych wg. GUS wytworzonych na 1 mieszkańca wzrosła do 346 kg, a na dzień 31.12.2018 mamy już 36.857 mieszkańców zameldowanych. Z przedstawionych liczb wynika, że wzrasta liczba mieszkańców ale też  rośnie średnia masa  odpadów wytworzonych  w przeliczeniu na 1 mieszkańca.  Z dniem 31 marca 2019 r. kończy się dotychczasowa umowa z wykonawcami na odbiór i zagospodarowanie odpadów , dlatego też Gmina Żukowo zakończyła procedurę zbierania ofert na to zadanie obejmujące kolejne lata. W wyniku przetargów okazało się, że obecny poziom opłat jest wysoce niewystarczający, aby pokryć koszty usługi zebrania, wywozu i zagospodarowania odpadów wraz z kosztami administracji. Dlatego podjęto decyzję o unieważnieniu przetargu dla części I obejmującej sektor Północny, dla którego wykonawcy zaproponowali rażąco wysokie kwoty ryczałtowe. Uchwałą nr III/24/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. Rada Miejska w Żukowie zdecydowała się podzielić dotychczasowy sektor Północny na dwa mniejsze, dla których zostały ogłoszone nowe przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Takim posunięciem udało się  obniżyć ogólne koszty za usługę lecz nadal obecny poziom opłat w gminie jest niewystarczający, aby pokryć koszty usługi zebrania, wywozu i zagospodarowania odpadów wraz z kosztami administracji. Nadmienić należy, że obecny poziom stawek wynikał z szacunkowych kosztów funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi przedstawionych jeszcze w 2013 roku. Wszystkie przeprowadzone przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów w tym przeprowadzonego w 2016 r. na okres trzech lat zapewniały , że istniejący poziom opłat był wystarczający do pokrycia wymaganych kosztów. Obecnie złożone oferty i wskazane w nich wartości na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest wysoce niewystarczające, aby pokryć koszty usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z kosztami administracji. Ponadto wskazać należy, że rosną ceny za zagospodarowanie odpadów w RIPOK-ach, które uzasadniają ją tym, że występuje konieczność inwestycji w coraz bardziej skomplikowane technologie, a to się wiąże z opłaceniem wyspecjalizowanej kadry. Rosną też opłaty marszałkowskie za każdą tonę odpadów trafiających na składowisko. W 2013 r. było to 115,41 zł. Rok później -119,68 zł. W 2015 r. – 120,76 zł, w 2018 r. – 140 zł, a w tym roku już 170 zł. Od przyszłego roku opłata ma wzrosnąć jeszcze bardziej drastycznie i wynosić 270 zł. Resort Środowiska tłumaczy, że te podwyżki wpisują się w działania zmierzające do podniesienia poziomów recyklingu, co pozwoli na zmniejszenie strumienia odpadów trafiających na składowisko. Nadmienić należy, że opłata pobierana przez ZU Sp. z o.o w Gdańsku za zagospodarowanie 1 Mg odpadów zmieszanych (niesegregowanych) w 2018 r. wynosiła 304,56 zł brutto natomiast w 2019 r. już 394,20 zł brutto. Domniemywać należy, że wspomniane czynniki miały istotny wpływ na wysokość wartości cenowej przedstawionej w ofertach na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych złożonych w ramach ogłoszonego przetargu przez firmy świadczące usługi odbioru i transportu odpadów. 

Dodatkowo należy podkreślić, że ceny wywozu i zagospodarowania odpadów  zebranych w sposób selektywny uległy znacznemu podwyższeniu, co również będzie skutkować koniecznością ponoszenia wyższych kosztów w przypadku wzrostu liczby gospodarstw przechodzących na selektywny sposób zbierania odpadów.  Jest to podyktowane między innymi brakiem odbiorców selektywnie zebranego plastiku, szkła itp.

Pozostanie przy podziale na 1,2,3 i 4 i więcej osobowych gospodarstw, zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „ w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi burmistrz zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji”. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wówczas do uiszczenia opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu. Natomiast przy dalszym podziale na 4, 5 i 6 i więcej osobowe gospodarstwa domowe skutkować to będzie koniecznością wysyłania wezwań i koniecznością składania nowych deklaracji dla tych gospodarstw.

Mając powyższe na uwadze w załączeniu przysyłam przygotowaną propozycję zmiany stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z zestawieniem rocznych kosztów, które musimy pokryć z uzyskanych dochodów. Proszę o uwagi i propozycję co do przedstawionych stawek.

Źródło: Urząd Gminy w Żukowie

Poniżej podstawa wyliczenia opłaty oraz porównanie z stawkami z gmin sąsiednich

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla wsi Banino obowiązujący od 01.04.2019 do 31.03.2020: http://www.radabanino.pl/wywoz-smieci-harmonogram/

Komunikat Urzędu Gminy Żukowo: https://www.zukowo.pl/Komunikat_w_zwiazku_uchwala_o_odpadach,10,5403

Piszą o podwyżkach:

https://expresskaszubski.pl/pl/11_wiadomosci/28936_ukowo_mieszka_cy_produkuj_coraz_wi_cej_mieci_wzros_y_te_op_aty.html

http://kartuzy.info/wiadomosc,38484,Zukowo-Oplaty-za-odbior-smieci-poszybowaly-w-gore.html

Ulotki informacyjne:

linki do przetargów:

https://bip.zukowo.pl/a,77843,zamowienie-nr-zp27122019-opublikowane-w-dniu24012019-r-brodbior-transport-i-zagospodarowanie-odzysk-.html

https://bip.zukowo.pl/a,77321,zamowienie-nr-zp271452018-opublikowane-w-dniu20102018-r-brodbior-transport-i-zagospodarowanieodzysk-.html

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka