XLIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 29 sierpnia 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żukowo na lata 2017-2022”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Pępowo dla gazociągu wysokiego ciśnienia, gmina Żukowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Skrzeszewo ograniczonego od strony północnej północną granicą działki nr 70, od strony wschodniej drogą gminną Skrzeszewo – Glincz, tereny między skrzyżowaniem tej drogi i drogi Skrzeszewo – Przyjaźń do przecięcia z linią wysokiego napięcia, od strony zachodniej drogą gminną Skrzeszewo – Glincz w południowej części Skrzeszewa i w północnej części Skrzeszewa tereny około 400 m na zachód od drogi gminnej Skrzeszewo – Glincz, gmina Żukowo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Żukowo ograniczonej ulicami: Kościerską i 3 Maja oraz linią kolejową.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Barniewice, wschodniego fragmentu wsi Banino oraz północnego fragmentu wsi Rębiechowo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 99/1, położonej w Miszewie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 34/38, 34/52 oraz 34/53, położonej w Baninie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 99, położonej w Pępowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 771/39, 771/48, 771/62, 771/131, 771/151, 771/154 oraz 1222, położonych w Chwaszczynie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Żukowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 35/72, położonej w Baninie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Chwaszczynie oznaczonej ewidencyjnie nr 463/4 na nieruchomość położoną w Chwaszczynie oznaczoną ewidencyjnie nr 462/5.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Borkowie oznaczonej ewidencyjnie nr 54/19 na nieruchomość położoną w Żukowie oznaczoną ewidencyjnie nr 328/3.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żukowo.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości położonych w Skrzeszewie, Glinczu i Sulminie na rzecz Powiatu Kartuskiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowo, położonej w Baninie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia planowanej inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1900 G w zakresie pomnika przyrody – „Alei Lipowej”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji celu publicznego, w obrębie Alei Lipowej w Leźnie, w ramach zadania: „Budowa węzła integracyjnego w Rębiechowie wraz z otoczeniem dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żukowo.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego pod nazwą „Bon opiekuńczy”, określenia szczegółowych zasad przyznawania świadczenia i jego wysokości.
 27. Podjęcie uchwały o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami miejscowości Leźno i Lniska w sprawie zmiany statutu sołectwa Leźno oraz z mieszkańcami miejscowości Czaple w sprawie statutu sołectwa Czaple.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Żukowo.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Baninie.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Baninie.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowym Tuchomiu.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Przyjaźni.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz podmiotu: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowo oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 55/30, obręb Niestępowo.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz podmiotu: Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowo oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 545/6, obręb Chwaszczyno.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy „ulica Leona Kruczkowskiego” na nazwę „ulica Kazimierza Kruczkowskiego” w Żukowie.
 36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy „ulica 16 marca” na nazwę „ulica ks. ppłk. Józefa Wryczy” w Żukowie.
 37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy „ulica Aleksandra Zawadzkiego” na nazwę „ulica Tadeusza Zawadzkiego” w Żukowie.
 38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy „ul. J.Krasickiego” na nazwę „ulica Ignacego Krasickiego” w Leźnie.
 39. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lipusz na remonty infrastruktury drogowej.
 40. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Sulęczyno na remonty infrastruktury drogowej.
 41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2017-2023.
 42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2017r.
 43. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 44. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 45. Wnioski i zapytania sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
 46. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania.
 47. Sprawy różne.
 48. Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żukowie
Witold Szmidtke

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka