XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

Dostosowanie szkół do nowego ustroju szkolnego, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Żukowo oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz uchwała dotycząca wprowadzenia linii elektroenergetycznej Żarnowiec – Gdańsk Błonia do stacji elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń to główne tematy XXXIII sesji Rady Miejskiej w Żukowie. Jednogłośnie została przyjęta uchwała dotycząca projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Projekt określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żukowo. Do projektu naniesiona została autopoprawka, która dotyczy granic obwodów publicznych szkół podstawowych. W gminie Żukowo nie planuje się likwidacji żadnej szkoły podstawowej. Natomiast Gimnazjum im. Heweliusza w Żukowie ulegnie wygaszeniu – w jego miejsce powstanie szkoła podstawowa. W roku szkolnym 2017/2018 zostanie przeprowadzony nabór do klasy I nowej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego. Jednocześnie w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022 uczniom klas VII i VIII Szkoły Podstawowej im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie planuje się wskazanie jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego nową ośmioletnią szkołę podstawową utworzoną w budynku obecnego Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie, przy ul. Armii Krajowej 2e. W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej, prowadzone będą klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia. Pozostałe szkoły podstawowe oraz zespoły zostały z mocy prawa przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe, natomiast Glincz i Tuchom z niepełną strukturą organizacyjną tj. I-III. W kształtowaniu granic obwodów szkolnych wzięto pod uwagę warunki komunikacyjne, bezpieczeństwo dzieci, zmiany urbanistyczne, w tym powstanie nowych osiedli mieszkaniowych na poziomie poszczególnych obszarów miasta.

Ograniczony został wiek dzieci podlegających opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego. W świetle najnowszych regulacji Rada Miejska określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5. Oznacza to, że opłatom nie podlegają już uczniowie w wieku 6 lat i powyżej. Powyższa zmiana jest konsekwencją objęcia dzieci 6-letnich i starszych subwencją oświatową. Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw zakłada objęcie dzieci w wieku 6 lat i powyżej, objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego częścią oświatowej subwencji ogólnej.

Podjęta została także uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wprowadzenia linii elektroenergetycznej Żarnowiec-Gdańsk Błonia do stacji elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń. Przedsięwzięcie obejmuje wprowadzenie linii elektroenergetycznej relacji Żarnowiec – Gdańsk Błonia do stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń, zlokalizowanej w granicach terenu leśnego w południowej części gminy (obręb Przyjaźń). Planowana inwestycja stanowi inwestycję celu publicznego o znaczeniu krajowym w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego”.

Podczas XXXIII sesji Rady Miejskiej w Żukowie burmistrz i przewodniczący rady podziękowali dyrektor p. Danucie Trawickiej, za wieloletnią pracę na rzecz biblioteki samorządowej.

Źródło: zukowo.pl

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka